Mẫu Số 9 Trong Giấy Phép Lao Động/ Form no.9 in work permit

work-permit-1

Mẫu Số 9 Trong Giấy Phép Lao Động/ Form no.9 in work permit 

vietnam-work-permit-for-foreigners

Mẫu số 9 là gì?/ (what is Form no.9?)

Mẫu số 9: Tải tại đây Mẫu số 9 – GPLĐ/  Form no.9: download here form no.9- GPLD

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

(Form no.9: Promulgating under Circular no 40/2016/TT- BLDTBXH date 25 months 10 the year 2016 of Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs guiding the implementation of a number of articles of the Decree no 11/2016/ND-CP)

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC (Name of enterprise/ Organization)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Socialist republic of Viet Nam)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Independence-Freedom-Happiness)

————–

Số/ No:………………….

V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động/ (V/v confirms foreigners do not belong aspect to an issued work permit )

……., ngày…..tháng…..năm……..(……., date….month……year)

 

Kính gửi/ Respectfully to : ……………………………………………… (1)

  1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/ (Name of enterprise/ Organization): ………………………………………………………………………………….
  2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu)/ Type of enterprise/ organization ( domestic enterprise/ Foreign-invested enterprises, organization/ contractions) ……………………………………………………….
  3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức/ : ………………………….. người/ (Total of laborers arw working at enterprise, organization:……………………………………………people) 

Trong đó số lao động nước ngoài là:……………………………………………… người/ (A number of foreign laborers is:……………………………..people)

  1. Địa chỉ/ Address: ……………………………………………………………………………………………………………..
  2. Điện thoại/ Phone:  ……………………………………………… 6. Email (nếu có)  …………………………….
  3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số/ Business license (working) no: ………………………………………………………………….

Cơ quan cấp/ Place issued: : ……………………………………………… Có giá trị đến ngày/ Valid until: : ………………………….

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động)/ Field of activity (working): ……………………………………………………………………………

  1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)/ (Applicant of enterprise/ organization to contact when needed):

………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản số…. (ngày/tháng/năm) của ….. về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị …………….. (2) xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách kèm theo) và các điều kiện cụ thể như sau

(Basing written notices no…(date/month/ year)….about acceptance use foreign laborers, (name of enterprise/ organization) suggest……………….(2) confirm that foreign laborers the following do not belong aspect to an issued work permit) (There is a list attached) and specific conditions following:)  

– Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc đối tượng nào quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016)

In case foreign laborers the following do not belong aspect to an issued work permit) (specify the subjects specified in Article 7 of Decree No. 11/2016 / ND-CP of February 3, 2016)

– Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ)/ Attached proofs (listed the name of doceuments)

Xin trân trọng cảm ơn! (Thank you very much)

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC (Representative enterprise/ orgnization)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Sign, write full name, seal)

Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…


Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ/ (All information consultant immigration, please contact:)

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC

88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM

Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường

0915526190 – 0983915304 Ms. Trang

Email: visabaongoc@gmail.com

Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Website: http://visabaongoc.com/

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *