Thông tư số 14/2013/TT-BYT (Circular no.14/2013/TT-BYT)

work-permit-1

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 về chỉ định danh sách bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài

ngành nghề (Circular no.14/2013/TT-BYT date 6/5/2013 about named list of hospital check-up for the foreigners)

vietnam-work-permit-for-foreigners

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 về chỉ định danh sách bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài là thông tư chi phối và quyết định danh sách bệnh viện nào đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài để làm việc tại Việt Nam, tức được cấp giấy phép lao động. Thông tư 14/2013 quy định việc khám sức khỏe có thể thực hiện ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

(Circular no.14/2013/TT-BYT date 6/5/2013 about the named list of hospital check-ups for the foreigners is the circular effect and decide to  What is the list of the hospital have enough conditions to check-up for foreigners to work in Viet Nam, will be issued a Work permit. Circular 14/2013 regulate check-up can be made in abroad or in Viet Nam)

Thông tư số 14/2013/TT-BYT TẢI TẠI ĐÂY. Cicular no.14/2013/TT-BYT. Download here.

Nội dung của Thông tư số 14/2013/TT-BYT. (Content of Circular no.14/2013/TT-BYT)

Thông tư số 14/2013/TT-BYT gồm 5 chương, 21 điều quy định cách thức khám sức khỏe cho người nước ngoài sao cho đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Danh sách bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài thường xuyên thay đổi, vì vậy, cách tốt nhất là ghé thăm trang PNVT để được cập nhật thông tin cụ thể theo từng thời điểm. (Circular no.14/2013/ TT-BYT includes 5 chapters, 21 Articles regulate the form of check-up for the foreigners to have enough conditions to work in Viet Nam. List of hospital check-ups for foreigners often change, so, the best way is to access a PNVT page to update specific information every time.)

BỘ Y TẾ/ Ministry of health CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ Socialist Republic of Viet Nam
——– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/ Independence-Freedom – Happiness
—————
Số: 14/2013/TT-BYT/ No.14/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013/ Ha Noi, on 06 month 05 year 2013

THÔNG TƯ/ Cicular

HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE/ Guide to check-up

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;/ Base on examine and treat medically Law on 23 month 11 year 2009

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;/ Base on Labour Law on 18 month 6 year 2012

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006 ;/ Base on Viet Nam Labour Law work on abroad under contract on 29 month November 2012

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;/ Base on Decree 06/CP on 20 Month 01 year 1995 of Government regulate specific some Article of Labour Law about labor safety, labor hygiene and Decree no.110/2002/ND-Cp on 27 month 12 year 2002 of the Government about amended and supplemented some of Article no.06/CP on 20 month 01 year 1995 of Government regulate specific of  Labour Law about labor safety, labor hygiene

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;/ Base on circular no.126/2007/ND-CP on 01 month 08 year 2007 of Government regulate specific and guide conduct one of Article of  Viet Nam Labor Law work on abroad in contract

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nội dung khám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được phép thực hiện KSK.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Người Việt Nam, người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam KSK khi tuyển dụng, KSK định kỳ, KSK khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các đối tượng khác;

b) KSK cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Khám bệnh ngoại trú, nội trú trong các cơ sở KBCB;

b) Khám giám định y khoa, khám giám định pháp y, khám giám định pháp y tâm thần;

c) Khám để cấp giấy chứng thương;

d) Khám bệnh nghề nghiệp;

đ) KSK khi tuyển vào lực lượng vũ trang và KSK trong lực lượng vũ trang.

4. Việc KSK chỉ được thực hiện tại cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật KBCB và có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này.

5. Đối với người có giấy KSK do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy KSK được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy KSK có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy KSK đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy KSK phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

Điều 2. Sử dụng tiêu chuẩn sức khỏe để phân loại sức khỏe

1. Việc phân loại sức khỏe của người được KSK thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1613/BYT-QĐ).

2. Đối với những trường hợp KSK theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành hoặc thừa nhận thì việc phân loại sức khỏe căn cứ vào quy định của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đó.

3. Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu nhưng không khám đầy đủ các chuyên khoa theo mẫu Giấy KSK quy định tại Thông tư này, thì cơ sở KBCB nơi thực hiện việc KSK (sau đây gọi tắt là cơ sở KSK) chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa theo yêu cầu của đối tượng KSK và không phân loại sức khỏe.

Điều 3. Chi phí khám sức khỏe

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị KSK phải trả chi phí KSK cho cơ sở KSK theo mức giá dịch vụ KBCB đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị, trừ các trường hợp được miễn hoặc giảm theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp từ hai Giấy KSK trở lên thì phải nộp thêm phí cấp Giấy KSK theo quy định của pháp luật.

3. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ hoạt động KSK được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC

88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM

Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường

0915526190 – 0983915304 Ms. Trang

Email: visabaongoc@gmail.com

Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Website: http://visabaongoc.com/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *