Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Cach-lam-thu-tuc-tuc-xin-giay-phep-lao-dong-1

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Việc xác nhận cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam để làm việc được quy định trong Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Văn bản này được quy định theo luật của Nhà nước cộng hoà dân chủ.

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Cơ sở pháp lý

Được quy định tại Khoản 2, điều 8, Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động được sử dụng cho 1 trong những điều khoản sau:

  • Người sử dụng lao động sẽ gửi trực tiếp văn bản này tới cho sở lao động – thương binh và xã hội.
  • Sở lao động thương binh và xã hội sẽ xác nhận xem cá nhân lao động nước ngoài có thuộc diện hay không thuộc diện được cấp giấy phép lao động.

Mẫu Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:………………….
V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
……., ngày…..tháng…..năm……..

 

Kính gửi: ……………………………………………… (1)

  1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………….
  2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) ……………………………………………………….
  3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………….. người

Trong đó số lao động nước ngoài là:……………………………………………… người

  1. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..
  2. Điện thoại: ……………………………………………… 6. Email (nếu có)…………………………….
  3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ………………………………………………………………….

Cơ quan cấp: ……………………………………………… Có giá trị đến ngày: ………………………….

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ……………………………………………………………………………

  1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản số…. (ngày/tháng/năm) của ….. về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị …………….. (2) xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách kèm theo) và các điều kiện cụ thể như sau:

– Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc đtượng nào quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016).

– Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ).

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/S Lao động – Thương binh và Xã hội tnh, thành phố…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *